Sila viery! (Duchovný rozmer zdravia)

| 24. 12. 2015 |

«Späť

Človek potrebujúci ošetrenie sa snaží nájsť tú najlepšiu a najefektívnejšiu lekársku starostlivosť. Dôvera v milujúceho Boha má nespochybniteľný liečivý účinok. Ježiš to ukázal prostredníctvom svojich zázrakov. Vierou slepí získali zrak, chromí chodili, mŕtvi boli kriesení. Viacero výskumov poukazuje na pozitívny vplyv viery na imunitu a proces liečenia. Ako je teda možné sa k takémuto lieku dostať? Ide o dar od Boha a naše snahy by sme mali nasmerovať na spojenie sa s Darcom. Modlitba je kľúčom v ruke viery k pokladom neba. Vierou v Božiu lásku dokážeme prekonať strach, zvládať ťažkosti, uvidieť za hranicu smrti a dúfať vo večnosť.
Tvoja viera ťa dokáže uzdraviť! Boh na teba čaká dnes.

Dôvera je jednou z prvých vecí, ktoré sa musí bábätko naučiť. Učí sa dôverovať mame, že mu poskytne jedlo, teplo a lásku. Neskôr v živote tiež musíme prejaviť svoju vieru v bežné pravdy. Klam a pravda dokážu pôsobiť na našu myseľ, no dôsledky jedného či druhého sú veľmi odlišné, v závislosti od toho, v čo sa rozhodneme veriť.

Vierou sa Boží dar spasenia v Ježišovi Kristovi stáva pre nás prístupný. Živá viera znamená neustále rozvíjajúci sa vzťah dôvery a lásky k Bohu prostredníctvom modlitby a štúdia jeho Slova. Vo svete plnom násilia, častých prírodných katastrof a rôznych nevyliečiteľných ochorení je viera potrebná. Prostredníctvom nej si dokážeme uchovať naše emocionálne a telesné zdravie.

Ježiš preukázal svoju uzdravujúcu moc skrze divy ktoré konal. Vierou slepí uzreli, chromí začali kráčať a mŕtvi vstali k životu. Súčasné vedecké výskumy poukazujú na to, že viera má pozitívny vplyv na zdravie, spokojnosť so životom a celkovú životnú pohodu.

Neexistuje lepší spôsob ako posilniť našu telesnú a duchovnú silu, než prejaviť vieru a vďačnosť za Božiu lásku a starostlivosť. Avšak viera nám nebráni v osvojení si zdravého životného štýlu, poprípade využívaní nevyhnutného lekárskeho ošetrenia. Opak je pravdou. Viera nás motivuje prejavovať účtu voči morálnym a fyzickým zákonom, ktoré ustanovil náš milujúci Stvoriteľ. Takto sú naše životy naplnené harmóniou a Božia milosť dokáže v nás a skrze nás pôsobiť divy.
Otvor svoje srdce a dôveruj Bohu, aby si zakúsil už dnes uzdravujúcu moc viery.

Dr. Desislava Gerasimova, lekárka, Sofia, Bulharsko

 


You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.