Aktuálny stav a trendy (nielen) v školskom stravovaní - Martin 2013

| 06. 05. 2013 |

«Späť

Koncom marca Ministerstvo školstva predložilo Správu o stave školstva v Slovenskej republike na verejnú diskusiu. Spomína sa v nej aj školské stravovanie. Toto podujatie chce byť pozitívnym vkladom do tejto diskusie, krokom k dobrým zmenám, ktoré, verme, budú nasledovať, a priateľským stretnutím na povzbudenie všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

Cieľ: Priblížiť aktuálnu situáciu v školskom, ale aj verejnom či domácom stravovaní (na Slovensku i vo svete), vzájomne sa informovať, inšpirovať, predstaviť nové trendy a možno aj netradičné pohľady na stravu a stravovanie, ich vplyv na naše zdravie a životné prostredie.

Miesto: Konferenčná sála Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, Martin
Termín: štvrtok 30. máj 2013 (9.00 - 14.00)

Účastníci: Ide o otvorené stretnutie, určené ľubovoľným záujemcom, širokej verejnosti, predsa len však prednostne pani vedúcim a pani kuchárkam zo školských jedální, mamám, otcom a starým mamám, ktorým záleží na tom, čo naše deti jedia, starším žiakom základných a študentom stredných škôl, ktorých to zaujíma - z Martina, okolia, ostatných častí Slovenska i zahraničia.

Organizátori (+ spolupracovníci): Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie v spolupráci s Mestom Martin - Kanceláriou Zdravé mesto Martin, Slovenskou národnou knižnicou, Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v Banskej Bystrici, s podporou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine, Spoločnosti Joga v dennom živote, pobočka Martin, občianskeho združenia Život a zdravie a ďalších.

Sprievodné podujatia
Ochutnávka nových výrobkov spoločnosti Alfa Bio, s.r.o. z Banskej Bystrice (v prestávkach podujatia).
Prezentácie literatúry, korenín, potravín, potravinárskych výrobkov s možnosťou ich zakúpenia.
Výstavka literatúry, týkajúcej sa stravy, stravovania a vegetariánstva.
Obed v nedávno otvorenej Vegetariánskej reštaurácii (pre vopred prihlásených účastníkov so zľavou).

Podujatie moderuje: Janka Grajciarová

Vstup voľný

Prihlášky
Záujemcovia, ktorí sa na podujatie prihlásia, budú mať obed vo Vegetariánskej reštaurácii so zľavou. Prosím, prihlasujte sa do 28. mája 2013 tu:
Mgr. Milan Šišmiš, milan.sismis@snk.sk, prípadne 043 245 14 59.
Uveďte: Celé meno, pracovisko, miesto, kontaktné údaje (e-mail, prípadne telefón) a či máte záujem o obed.
Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás

PROGRAM

program na stiahnutieplagát na stiahnutie

9:00 - 10:00
OTVORENIE

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH (USA)
Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví (a prečo je dôležité začať už v detstve)

Okinawa (Japonsko), Sardínia (Taliansko), Loma Linda (USA) - čo majú tieto miesta spoločné? Spája ich obyvateľstvo, ktoré akoby rozlúštilo tajomstvo dlhého života. A to nielen dožitia sa priemerne vyššieho veku ako je to zvykom v iných častiach sveta, ale i zachovanie duševnej a fyzickej vitality.
Z posledne menovaného miesta dlhovekosti (Loma Linda v Kalifornii) pochádza aj profesor Scharffenberg, ktorý je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že do deväťdesiatky nemá ďaleko.
Profesor Scharffenberg sa narodil v r. 1923. Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde (hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie) sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom v USA aj v zahraniční.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA (SK)
Legislatíva v zariadeniach školského a predškolského stravovania

O legislatívnych podmienkach stravovania školákov a predškolákov na Slovensku hovorí riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine.

MUDr. Janka Nosková, Lenka Ďuriančiková (SK)
Čo prezrádzajú jedálne lístky z našich materských škôl

Dve matky, jedna detská lekárka, predstavia zistenia z nedávneho monitoringu, týkajúceho sa školského stravovania (z marca tohto roku) a ponúknu odporúčania pre prax.

Danka Milanová, Martin (SK)
Čo dnešným deťom chutí a čo nie?

... a ako to prípadne zohľadniť pri tvorbe jedálnych lístkov. Zo skúseností vedúcej školskej jedálne v jednom slovenskom meste.

10:00 - 10:30 PRESTÁVKA

10:30 - 11:30

Daniela Juričić, MSc (Ayur.Med.), Záhreb (HR)
O zdraví a strave: z pohľadu ajurvédy

Ajurvéda patrí k tradičným systémom „udržovania sa v zdraví", jedným z najstarších na svete. Odborníčka, ktorá študovala v Londýne, má za sebou prax v niekoľkých indických klinikách i viac rokov praktických skúseností z nášho (európskeho) prostredia, priblíži, akú úlohu v našom živote hrá strava, prečo sú dôležité koreniny, na čo pôsobia, ako ich používať a pod.

Ing. Zuzana Sitárová, RANCH Paradise, Košťany nad Turcom (SK)
Ako zvieratá ovplyvňujú náš život a naše zdravie

V posledných mesiacoch sa Slovenskom prehnala aféra o predaji konského mäsa, ktoré sa dostalo aj do troch školských jedální v Martine. Absolvenka vysokej školy poľnohospodárskej, ktorá vyučuje chovateľstvo koní a sama ich chová, rozpráva o vlastných skúsenostiach s týmito i inými ušľachtilými zvieratami.

MUDr. Renata Szépeová, Univerzitná nemocnica, Martin (SK)
Školské stravovanie detí s celiakiou

Detská gastroenterologička a hepatologička hovorí o vlastných praktických skúsenostiach so školským stravovaním detí alergických na lepok.

MUDr. Mária Schmidtová, Martin (SK)
Stravovanie a očistné techniky

Praktická lekárka približuje možnosti, ako za zbavovať toxínov.

11:30 - 12:00 PRESTÁVKA

12:00 - 13:00

Ing. Miriam Poljaková, Martin / Denisa Jarábková, Martin (SK)
Stravovanie bez odpadu

Informácie o systémoch podávania/výberu jedál. Skúsenosti z „dospeláckej" praxe - z našich i iných reštaurácií, čo pozitívne z nich by sa dalo uplatniť v našom školskom stravovaní

Doc. RNDr. Kamil Cejpek, CSc., Banská Bystrica (SK)
Edukácia mladej generácie vedúca k rozumnej výžive

Zo skúseností vysokoškolského pedagóga, potravinárskeho chemika.

FÓRUM (otázky, odpovede, diskusia)
ZÁVER
OBED

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.